Statut Fundacji LATAWIEC

FUNDACJI NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
AUTYSTYCZNYCH ORAZ Z INNYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU I ICH RODZIN LATAWIEC.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych, Autystycznych oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz ich Rodzin LATAWIEC, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Annę Barzyk-Mijal i Łukasza Mijala zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Notariusza Daniela Leputy w Jaśle w dniu 12 stycznia 2017r., repertorium A numer 112/2017.
2. Fundacja działa w oparciu o Ustawę z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach, Ustawę z dnia 26 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego Statutu.
3. Fundacja może używać skróconej nazwy „Fundacja LATAWIEC”.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Jasło.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicami kraju.
3. Fundacja powstała na czas nieokreślony.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy Minister do spraw Edukacji (Minister Edukacji Narodowej).

§ 4

1. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, ośrodki, przedszkola, szkoły, placówki.
2. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
3. Fundacja może używać znaku graficznego ( logo )
4. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniających się do realizacji celów Fundacji.
5. Fundacja może współpracować z innymi podmiotami o podobnym profilu działania i realizacji zadań statutowych.

§ 5

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
2. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa realizując cel i zasady działalności Fundacji.
3. Fundacja swoją działalność statutową może prowadzić jako działalność odpłatną lub nieodpłatną pożytku publicznego, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4. Fundacja do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

1. Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym niepełnosprawnym, z autyzmem i z innymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzinom poprzez różne formy działalności edukacyjnej i terapeutycznej jak również poprawy zdrowia, sytuacji materialnej, warunków życia i adaptacji w społeczeństwie.

§ 7

1.Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
– organizowanie, prowadzenie, finansowanie lub dofinansowywanie placówek, ośrodków o charakterze edukacyjno opiekuńczo-rehabilitacyjnym dla dzieci, młodzieży osób dorosłych z autyzmem, niepełnosprawnych i z innymi zaburzeniami rozwoju, jak również przedszkola szkoły, szkoły przysposabiającej do pracy, warsztaty terapeutyczne, świetlice, punkty diagnostyczno-konsultacyjno-edukacyjne, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywizacji zawodowej, mieszkania chronione, domy opieki, ośrodki dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych.
– organizowanie i prowadzenie klubów aktywności, zajęć kulturalnych i rekreacyjnych dla osób wymienionych w §6 ust.1 .
– organizowanie i prowadzenie grup wsparcia, spotkań, prelekcji, wykładów, szkoleń dla rodzin osób niepełnosprawnych.
– organizowanie i prowadzenie regionalnych, krajowych i międzynarodowych spotkań, szkoleń, sympozjów naukowych, zjazdów, narad, konferencji i seminariów w celu edukacyjnym oraz wymiany doświadczeniami.
– organizowanie, finansowanie lub dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek turystycznych, krajoznawczych, obozów rekreacyjnych, imprez okazjonalnych i wczasów rodzinnych z udziałem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
– organizowanie imprez charytatywnych, kulturalnych, muzycznych itp.
– organizację i promocję wolontariatu.
– organizowanie szkoleń dla wolontariuszy, którzy będą pracować z osobami z autyzmem i niepełnosprawnymi, oraz praktyk studenckich.
– organizowanie, finansowanie lub dofinansowanie szkoleń specjalistycznych podnoszących kwalifikacje kadry terapeutycznej Fundacji.
– certyfikację jakości terapii szkoleń prowadzonych przez Fundację.
– promowanie i rozpowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie, funkcjonowaniu osób z autyzmem ich problemach, trudnościach i potrzebach.
– działanie na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
– zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
– popularyzację osiągnięć i dokonań osób niepełnosprawnych w dziedzinie nauki, sztuki oraz sportu poprzez finansowanie i organizację wystaw artystycznych oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym.
– organizowanie i finansowanie specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.
– organizowanie i finansowanie pomocy terapeutycznych potrzebnych do prowadzenia prawidłowej terapii pedagogicznej i psychologicznej.
– organizowanie transportu dla osób niepełnosprawnych.
– korzystanie ze środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, INTERNET) w celu rozpowszechniania swojej działalności.
– tworzenie i prowadzenie własnych bibliotek i czytelni wydawnictw dotyczących autyzmu oraz innych zagadnień poruszających tematykę osób niepełnosprawnych, zdrowotną, oświatową, naukową i społeczną.
– wydawanie książek, broszur, czasopism, periodyków, ulotek, portali internetowych.
– tworzenie i prowadzenie wypożyczalni specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocy terapeutyczno-edukacyjnego.
– współpraca z uczelniami wyższymi oraz z innymi instytucjami naukowymi.
– organizowanie, dofinansowanie lub finansowanie terapii, rehabilitacji, leczenia oraz innych działań terapeutycznych dla osób wymienionych w §6 ust. 1.
– pozyskiwanie funduszy na działalność Fundacji poprzez organizowanie zbiórek pieniężnych, rzeczowych, aukcji, z darowizn, zapisów, przychodów ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych lub z inwestowania tych środków. Dotacji, grantów i innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych i prywatnych a także ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł.
– pozyskiwanie sponsorów stałych i okolicznościowych.
– współpraca z władzami i urzędami lokalnymi.
– współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi oraz firmami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji a także z osobami fizycznymi i instytucjami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w kraju i za granicą.

§ 8

Do realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatna i odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 (jeden tysiąc złotych 00/100) określony w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację oraz dochód uzyskany przez Fundację w czasie jej działalności.
2. Nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa majątkowe i niemajątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.
3. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 10

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z :
– darowizn, zapisów, spadków krajowych i zagranicznych.
– dochody z festiwali, konkursów oraz licytacji.
– dotacji, datków i subwencji.
– pozyskanych grantów.
– dochodów ze zbiórek imprez publicznych i akcji charytatywnych oraz prywatnych.
– wpływów z kapitałów pieniężnych w kraju i zagranicą oraz lokat bankowych.
– dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego nabytego przez Fundację w trakcie działalności.
– działalności statutowej odpłatnej.
– realizacji kursów, szkoleń, opłat stałych tytułem uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-terapeutycznych, działaniach diagnostyczno-konsultacyjnych.
2. Całość dochodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

§ 11

1. W ramach działalności Fundacji zabrania się:
– udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim lub powinowactwie w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
– przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
– wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do trzecich , chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
2. Fundacja może gromadzić środki w walucie polskiej i obcej zgodnie z prawem dewizowym.

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE FUNDACJI

§ 12

Władzami Fundacji są:
1. Fundator.
2. Zarząd Fundacji.
3. Rada Fundacji.

§ 13
FUNDATOR

1. Do kompetencji Fundatora należy:
– powoływanie i odwoływanie Zarządu w tym Prezesa oraz członków Rady Fundacji.
– uchwalanie zmian celów i Statutu Fundacji.
– podejmowanie uchwał o przekształceniu, połączeniu i likwidacji Fundacji oraz przeznaczeniu jej majątku.
– przyznawanie nagród, odznaczeń, medali itp., osobom i instytucjom wymienionych w §4 ust.4.
2. Fundator może sam powołać się na Prezesa Fundacji.
3. W przypadku śmierci, rezygnacji lub niemożności sprawowania przez Fundatora funkcji, jego prawa i obowiązki przechodzą na wskazaną przez niego osobę, a jeżeli nie wskaże tej osoby prawa i obowiązki przechodzą na Prezesa Fundacji.

§ 14
ZARZĄD FUNDACJI

1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem jest organem zarządzającym, który kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd może składać się z członków w liczbie od 1 do 3, w tym Prezesa.
3. Skład zarządu powołuje Fundator.
4. Członkiem zarządu może zostać Fundator.
5. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
– odwołania lub śmierci członka Zarządu.
– złożenia pisemnej rezygnacji.
– nie wypełnienia obowiązków i celów statutowych.
– choroby, utraty sił powodujących trwała niezdolność do sprawowania funkcji.

§ 15

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Fundacji.
2. Do kompetencji Zarządu należą:
– prowadzenie bieżącej działalności Fundacji.
– realizowanie celów statutowych.
– reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
– zarządzanie majątkiem Fundacji.
– sporządzanie planów pracy i budżetu.
– przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji, grantów i dotacji.
– organizowanie zbiórek publicznych.
– udzielanie pełnomocnictw w ramach posiadanych uprawnień.
– zatrudnianie i ustalanie wynagrodzenia pracowników Fundacji.
– uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nieprzewidzianych Statutem.
3. Zarząd składa Radzie sprawozdanie ze swojej rocznej działalności.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a odbywają się w miarę potrzeb.
5. Zarząd decyduje w sprawach Fundacji za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, w tym sprawach majątkowych składa Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu łącznie.
7. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w granicach umocowania.
8. Członkowie Zarządu pracują społecznie bądź są zatrudnieni w Fundacji na podstawie powołania lub umowę o pracę.
9. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Fundacji Fundatorzy.
10. Umowę o pracę z pracownikami Fundacji zawiera w imieniu Fundacji Prezes.
11. Członkom pracującym społecznie może przysługiwać zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem w pracach Zarządu. Zwrot kosztów może być ustalony ryczałtowo.

§16
RADA FUNDACJI

1. Rada Fundacji zwana dalej Radą jest organem kontrolnym i opiniującym Fundację.
2. Rada może liczyć od 2 do 4 członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję powołuje swą decyzją Rada.
4. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
6. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą:
– odwołania przez Fundatora.
– dobrowolnej pisemnej rezygnacji.
– nie wypełniania obowiązków i celów Fundacji.
– naruszenia postanowień statutu Fundacji.
– śmierci członka.
– trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności.
– zaistnienia innych okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji.
7. Członkowie Rady Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani.

§ 17

1. Do kompetencji Rady należy:
– nadzór nad realizacją głównych celów działania Fundacji.
– kontrola działalności Fundacji.
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie absolutorium z działania.
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji.
– ocena prawidłowości wykorzystywania majątku i środków finansowych Fundacji.
– wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący lub Prezes Fundacji przynajmniej raz w roku.
3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością oddanych głosów. W razie równej liczbie głosów decyduje Przewodniczący Rady.

 

ROZDZIAŁ IV A

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 18

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
4. Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację.
5. Nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej przeznaczona jest na działalność pożytku publicznego.
6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
7. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie takie jak: środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.
8. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
9. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczeniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają z związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej “osobami bliskimi”,
b) przekazywaniu majątku Fundacji na członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub preferencyjnych warunkach, c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykorzystaniem zadań statutowych Fundacji,
d) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 19

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
I. Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
– 85.10.Z – Placówki wychowania przedszkolnego.
– 85.20.Z – Szkoły podstawowe.
– 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
– 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
– 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
– 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.
– 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
– 88.90.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
– 87.30.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
II. Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
– 85.10.Z – Placówki wychowania przedszkolnego.
– 85.20.Z – Szkoły podstawowe.
– 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
– 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
– 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
– 88.90.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
– 87.30.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
III. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
– 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
– 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.

§ 20

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania, a w ramach posiadanych przez nie środków własnych.
3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi.
4. Decyzje o o ustanowieniu zakładu, powołaniu odwołaniu jako kierownika podejmuje Zarząd.
5. Decyzje o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór and ich działalnością.
6. Kierownik zakładu działa samodzielnie w ramach udzielonego mu przez Zarząd pełnomocnictwa.
7. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Fundacji.

§ 21

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowanych biznesplanów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód przeznaczony na finansowanie działalności pożytku publicznego. Powinna także zapewnić utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia i wielkość środków na wynagrodzenia określa Zarząd.
3. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.
4. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.

 

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątkowych.
2. Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy.
3. W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora sprawuje Prezes Fundacji.
4. Środki finansowe i majątkowe Fundacji po likwidacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz działających w Polsce organizacji o zbliżonych celach.

§ 23

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Scroll to Top