Regulamin KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „NIEBIESKI w świecie”

REGULAMIN KONKURSU

WARUNKI OGÓLNE
Organizatorem konkursu jest Fundacja LATAWIEC oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle.
Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu oraz akcji #WspólnieNaNiebiesko prowadzonej na terenie powiatu jasielskiego przez Fundację LATAWIEC.

CELE KONKURSU
– solidaryzowanie się z osobami w spektrum autyzmu w związku z obchodami Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, który przypada na dzień 2 kwietnia;
– zainteresowanie młodzieży tematyką akcji #WspólnieNaNiebiesko;
– kształtowanie twórczego myślenia i kreatywności;
– poszukiwanie ukrytych talentów;
– rozwijanie swoich pasji i umiejętności fotograficznych;
– rozwijanie uważności;
– umiejętność wyrażania własnych uczuć i emocji w formie artystycznej.

TEMAT KONKURSU „Niebieski w świecie”
Kwiecień to czas kiedy na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W tym czasie w różnych częściach świata możemy zaobserwować przeplatający się kolor niebieski jako symbol autyzmu. Uczestników konkursu zachęcamy do odnalezienia koloru
niebieskiego w otaczającym nas świecie. Fotografie powinny zawierać element niebieski.
Młodzieży dajemy przestrzeń do twórczego działania.

ZASADY KONKURSU
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu jasielskiego. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny I bezpłatny.

Uczestnik konkursu ma wykonać 2 fotografie zawierające element niebieski w ciekawy i oryginalny sposób. Wymagany format zdjęć to 18×24 – wywołany na papierze błyszczącym lub matowym oraz zapisanych w formacie JPG. Fotografie w formie papierowej muszą być podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem I nazwą szkoły.

Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.
Nie zezwala się na stosowanie montaży polegających na łączeniu elementów zdjęć pochodzących z różnych plików. Dopuszcza się: kadrowanie, konwersację koloru, nakładanie filtrów I korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzenie, kontrast, nasycenie barw I rozjaśnienie).

Prace konkursowe nie będą zwracane i przechodzą na własność Fundacji, która zastrzega sobie prawo do wykorzystania ich w celach promocyjnych. Złożenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora konkursu. Prace będą publikowane w Internecie (na stronie internetowej oraz fanpagu Fundacji LATAWIEC i MDK na Facebooku).

Prace konkursowe nie powinny zawierać danych osobowych. Jeśli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do poinformowania osoby znajdującej się na fotografii o zasadach konkursu, wynikających z treści niniejszego regulaminu.

Fotografie w formie elektronicznej należy wysłać na adres e-mail: latawiec.fundacja@gmail.com, a w formie papierowej wraz z kartą zgłoszenia (załącznik 1) należy wysłać (koperta odpowiednio zabezpieczona) pod adres:

Fundacja LATAWIEC
Majscowa 35
38-220 Dębowiec

do dnia 10 maja 2024 r.
Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Administratorem danych uczestników Konkursu jest Fundacja LATAWIEC z siedzibą Wolica 142, 38-200 Jasło. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować telefonicznie pod numerem: 882 428 342 lub za pośrednictwem adresu e-mail: latawiec.fundacja@gmail.com

Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, ponieważ jest to niezbędne ze względów organizacyjnych (na podstawie Art. 6 ust. lit b) RODO) oraz w celach informacyjnych i promocyjnych w związku z wyrażoną zgodą (na podstawie Art. 6 ust. lit a) RODO). Zgoda na publikację danych jest dobrowolna, nie jest konieczna do uczestnictwa w konkursie i można ją w każdym momencie wycofać poprzez przesłanie oświadczenia na wskazany wyżej adres Administratora.

Dane przetwarzane będą przez okres 1 roku a informacji publikowanych nie planuje się usuwać.

Dostęp do danych mogą mieć instytucje i podmioty uprawnione do tego na podstawie norm prawnych. Dane publikowane będą dostępne na wskazanych wyżej stronach internetowych, a informacje zamieszczone na fanpage’u przechowywane będą również na serwerach Facebooka.

Na zasadach określonych przepisami prawa osobom, których dane przetwarzamy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, otrzymania ich kopii, do ich poprawiania oraz uzupełniania, prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

W razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne jury. Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

Komisja konkursowa wyłoni trzy główne miejsca oraz trzy wyróżnienia. Wyniki konkursu oraz zdjęcia prac konkursowych zostaną umieszczone na stronie internetowej I fanpage Fundacji LATAWIEC oraz MDK. Opiekunowie nagrodzonych osób zostaną poinformowani o terminie i sposobie odebrania nagród.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez: Powiat Jasielski, Fundację LATAWIEC, Fotografia Piotr Żurek, Ceramikarnia UULI, Pracownia Prezentów, Tanie Trofea.

Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu – Aneta Maziarz tel. 509 289 526

Scroll to Top