FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

I Konferencja Fundacji LATAWIEC "W spektrum  AUTYZMU"

Udział w konferencji jest bezpłatny
6.04.2024 r. (sobota)  godzina 9.00 – 14.00 
Miejsce: Generator Nauki GEN Jasło
Zgłoszenie udziału w Konferencji prosimy przesyłać w terminie do 3.04.2024 r.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych uczestników Konferencji jest Fundacja LATAWIEC z siedzibą Wolica 142, 38-200 Jasło. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych można się kontaktować telefonicznie pod numerem: 882 428 342 lub za pośrednictwem adresu e-mail: latawiec.fundacja@gmail.com

Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konferencji, ponieważ jest to niezbędne ze względów organizacyjnych (na podstawie Art. 6
ust. lit b) RODO) oraz w celach informacyjnych i promocyjnych w związku z wyrażoną zgodą (na podstawie Art. 6 ust. lit a) RODO). Zgoda na publikację danych jest dobrowolna,
nie jest konieczna do uczestnictwa w wydarzeniu i można ją w każdym momencie wycofać poprzez przesłanie oświadczenia na wskazany wyżej adres Administratora.

Dane przetwarzane będą przez okres 1 roku.

Na zasadach określonych przepisami prawa osobom, których dane przetwarzamy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, otrzymania ich kopii, do ich poprawiania
oraz uzupełniania, prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

W razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Scroll to Top