Statut


S T A T U T
FUNDACJI NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH, AUTYSTYCZNYCH ORAZ Z INNYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU I ICH RODZIN „LATAWIEC”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja na Rzecz Dzieci ,Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych, Autystycznych oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz ich Rodzin „Latawiec”, zwana dalej Fundacją , została ustanowiona przez Annę Barzyk-Mijal i Łukasza Mijala zwanych dalej Fundatorami , aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Notariusza Daniela Leputy w Jaśle w dniu 12 stycznia 2017r., repertorium A numer 112/2017.
2. Fundacja działa w oparciu o Ustawę z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach, Ustawę z dnia 26 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznegi i wolontariacie oraz postanowień niniejszego Statutu.
3. Fundacja może używać skróconej nazwy „Fundacja Latawiec”.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Jasło.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicami kraju.
3. Fundacja powstała na czas nieokreslony.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy Minister do spraw Edukacji (Minister Edukacji Narodowej).

                                                                                                                                                                                  § 4
1. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, ośrodki, przedszkola, szkoły, placówki.
2. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
3. Fundacja może używać znaku graficznego ( logo )
4. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniających sie do realizacji celów Fundacji.
5. Fundacja może współpracować z innymi podmiotami o podobnym profilu działania i realizacji zadań statutowych.

                                                                                                                                                                                   § 5
1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2.Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa realizując cel i zasady działalności Fundacji.
3. Fundacja swoją działalność statutową może prowadzić jako działalnośc odpłatną lub nieodpłatną pożytku publicznego , zgodnie z przepisamy Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4. Fundacja do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

                                                                                                                                                                                       § 6
1. Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom, młodzieży ,osobom dorosłym niepełnosprawnym , z autyzmem i z innymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzinom poprzez różne formy działalności edukacyjnej i terapeutycznej jak róznież poprawy zdrowia, sytuacji materialnej, warunków życia i adaptacji w społeczeństwie.

                                                                                                                                                                                     § 7
1.Fundacja realizuje swoje cele poprzez :
– organizowanie, prowadzenie, finansowanie lub dofinansowywanie placówek ośrodków o charakterze edukacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnym dla dzieci , młodzieży osób doroslych z autyzmem, niepełnosprawnych i z innymi zaburzeniami rozwoju, jak również przedszkola szkoły, szkoły przysposabiającej do pracy, warsztaty terapeutyczne, świetlice, punkty diagnostyczno- konsultacyjno-edukacyjne, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywizacji zawodowej, mieszkania chronione, domy opieki, ośrodki dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych.
– organizowanie i prowadzenie klubów aktywności , zajęć kulturalnych i rekreacyjnych dla osób wymienionych w §6 ust.1 .
-organizowanie i prowadzenie grup wsparcia , spotkań, prelekcji , wykładów, szkoleń dla rodzin osob niepełnosprawnych .
– organizowanie i prowadzenie regionalnych , krajowych i miedzynarodowych spotkań , szkoleń, sympozjów naukowych, zjazdów, narad, konferencji i seminariów w celu edukacyjnym oraz wymiany doświadczeniami .
– organizowanie , finansowanie lub dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych , wycieczek turystycznych , krajoznawczych , obozów rekreacyjnych , imprez okazjonalnych i wczasow rodzinnych z udziałam osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
– organizowanie imprez charytatywnych, kulturalnych , muzycznych itp.
– organizację i promocję wolontariatu.
– organizowanie szkoleń dla wolontariuszy , którzy będą pracować z osobami z autyzmem i niepełnosprawnymi, oraz praktyk studenckich .
– organizowanie , finansowanie lub dofinansowanie szkoleń specjalistycznych podnoszących kwalifikacje kadry trapeutycznej Fundacji.
– certyfikację jakości terapii szkokleń prowadzonych przez Fundację.
– promowanie i rozpowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie , funkcjonowaniu osób z autyzmem ich problemach , trudnościach i potrzebach.
– działanie na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
– zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
-popularyzację osiągnięć i dokonań osób niepełnosprawnych w dziedzinie nauki, sztuki oraz sportu poprzez finansowanie i organizację wystaw artystycznych oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym.
– organizowanie i finansowanie specjalistycznego sprzetu rehabilitacyjnego.
– organizowaniei finansowanie pomocy terapeutycznych potrzebnych do prowadzenia prawidłowej terapii pedagogicznej i psychologicznej.
– organizowanie transportu dla osób niepełnosprawnych.
– korzystanie ze srodków masowego przekazu ( prasa, radio, telewizja, INTERNET ) w celu rozpowszechniania swojej działalności.
– tworzenie i prowadzenie własnych bibliotek i czytelni wydawnictw dotyczących autyzmu oraz innych zagadnień poruszajacych tematykę osób niepełnosprawnych , zdrowotną, oświatową, naukową i społeczną.
– wydawanie książek, broszur , czasopism, periodyków, ulotek , portali internetowych.
– tworzenie i prowadzenie wypożyczalni specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocy terapeutyczno-edukacyjnego.
-współpraca z uczenlniami wyższymi oraz z innymi instytucjami naukowymi.
– organizowanie , dofinansowanie lub finansowanie terapii, rehabilitacji , leczenia oraz innych działań terapeutycznych dla osób wymienionych w §6 ust.1.
– pozyskiwanie funduszy na działalność Fundacji poprzez organizowanie zbiórek pieniężnych, rzeczowych, aukcji, z darowizn , zapisów, przychodów ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych luz z inwestowania tych środków. Dotacji, grantów i innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych i prywatnych a także ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł.
– pozyskiwanie sponsowrów stałych i okolicznościwych.
– współpraca z władzami i urzędami lokalnymi.
-wpółpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi oraz firmami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji a także z osobami fizycznymi i instytucjami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w kraju i za granicą.

                                                                                                                                                                                      § 8
Do realizacji swoich celów stautowych Fundacja może prowadzić nieodpłatna i odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

                                                                                                                                                                                         § 9
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 (jeden tysiąc złotych 00/100) określony w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację oraz dochód uzyskany przez Fundację w czasie jej działalności.
3. Nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa majątkowe i niemajątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

                                                                                                                                                                                         § 10
1. Dochody Fundacji moga pochodzić z :
– darowizn, zapisów, spadków krajowych i zagranicznych.
– dotacji i subwencji.
– pozyskanych grantów.
– dochodów ze zbiórek imprez publicznych i akcji charytatywnych.
-wpływów z kapitałów pieniężnych i lokat.
– dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego nabytego przez Fundację w trakcie działalności.
– działalności statutowej odpłatnej.
– realizacji kursów , szkoleń, opłat stałych tytułem uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-terapeutycznych , działaniach diagnostyczno-konsultacyjnych.
2. Całość dochodów uzyskanych przez Fundację jest preznaczona wyłacznie na działalność statutową.

                                                                                                                                                                                        § 11
1. W ramach działalności Fundacji zabrania się :
– udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób , z którymi pozostają w związku małżeńskim lub powinnowactwie w linii prostej , pokrewieństwa lub powinnowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
– przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
– wykorzystywania majatku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do trzecich , chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
2. Fundacja może gromadzić środki w walucie polskiej i obcej zgodnie z prawem dewizowym.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE FUNDACJI

                                                                                                                                                                                § 12
Władzami Fundacji są:
1. Fundator.
2. Zarząd Fundacji.
3. Rada Fundacji.

§ 13

1. Do kompetencji Fundatora należy :
– powoływanie i odwoływanie Zarządu w tym Prezesa oraz członków Rady Fundacji.
– uchwalanie zmian celów i Statutu Fundacji.
– podejmowanie uchwał o przekształceniu , połączeniu i likwidacji Fundacji oraz przeznaczeniu jej majątku.
– przyznawanie nagród , odznaczeń , medali itp. , osobom i instytucjom wymienionych w §4 ust.4.
– zatrudnianie i ustalanie wynagrodzenia pracowników Fundacji.
2. Fundator może sam powołać się na Prezesa Fundacji.
3. Umowę o pracę z pracownikami Fundacji zawierają w imieniu Fundacji Fundatorzy.
4. W przypadku śmierci , rezygnacji lub niemożności sprawowania przez Fundatora funkcji, jego prawa i obowiązki przechodzą na wskazaną przez niego osobę, a jeżeli nie wskaże tej osoby prawa i obowiązki przechodzą na Prezesa Fundacji.

                                                                                                                                                                                   § 14
ZARZĄD FUNDACJI
1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem jest organem zarządzającym, który kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd może składac się z członków w liczbie od 1 do 3 , w tym Prezesa.
3. Skład zarządu powołuje Fundator.
4.Członkiem zarządu może zostać Fundator.
5. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
– odwołania lub śmierci członka Zarządu.
– złożenia pisemnej rezygnacji.
-nie wypełnienia obowiązków i celów statutowych.
-choroby, utraty sił powodujących trwała niezdolność do sprawowania funkcji.

                                                                                                                                                                                    § 15
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Fundacji.
2. Do kompetencji Zarządu należą :
– prowadzenie bieżącej działalności Fundacji.
– realizowanie celów statutowych.
-reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
-zarządzanie majatkiem Fundacji.
– składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statute.
– sporządzanie planów pracy i budżetu.
– przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji , grantów i dotacji.
– organizowanie zbiórek publicznych.
– udzielanie pełnomocnictw w ramach posiadanych uprawnień.
3. Zarząd składa Radzie sprawozdanie ze swojej rocznej działalności.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a odbywają się w miarę potrzeb.
5. Zarząd decyduje w sprawach Fundacji za pomocą uchwał zwykłą większością głosów , a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach , w tym sprawach majątkowych składa Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu łącznie.
7. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w granicach umocowania.
8. Członkowie Zarządu pracują społecznie bądź są zatrudnieni w Fundacji na podstawie powołania lub umowę o pracę.
9. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawierą w imieniu Fundacji Fundatorzy.
10. Członkom pracującym społecznie może przysługiwać zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem w pracach Zarządu. Zwrot kosztów może być ustalony ryczałtowo.

§16
RADA FUNDACJI

1. Rada Fundacji zwana dalej Radą jest organem kontrolnym i opiniującym Fundację.
2. Rada może liczyc od 2 do 4 członków.
3. Członków pierwszwgo składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, ktore przestały pełnić tę funkcję powołuje swą decyzją Rada.
4. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
7. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą:
– odwołania przez Fundatora.
– dobrowolnej pisemnej rezygnacji.
-nie wypełniania obowiazków i celów Fundacji.
– śmierci członka.

                                                                                                                                                                                     § 17
1.Do kompetencji Rady należy:
– nadzór nad realizacją głównych celów działania Fundacji.
-kontrola działalności Fundacji.
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności.
– ocena prawidłowości wykorzystywania majątku i środków finansowych Fundacji.
– wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd .
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący lub Fundatorzy przynajmniej raz w roku.
3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością oddanych głosów . W razie równej liczbie głosów decyduje Przewodniczący Rady.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                                                                                                                                                                      § 18
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątkowych.
2. Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy.
3. W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora sprawuje Prezes Fundacji.
4. Środki finansowe i majątkowe Fundacji po likwidacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz działających w Polsce organizacji o zbliżonych celach .

                                                                                                                                                                                      § 19
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.