Cele

Celem Fundacji jest niesienie pomocy, dzieciom, osobom dorosłym niepełnosprawnym, z autyzmem i z innymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzinom poprzez różne formy działalności edukacyjnej i terapeutycznej jak również poprawy zdrowia, sytuacji materialnej, warunków życia i adaptacji w społeczeństwie.


Cele i zadania Fundacji:
– organizowanie zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych, z autyzmem oraz z innymi zaburzeniami rozwoju;

– utworzenie , prowadzenie i finansowanie Specjalnej Szkoły Podstawowej;

– pozyskiwanie funduszy na działalność Fundacji poprzez organizowanie zbiórek pieniężnych, rzeczowych, aukcji, darowizn, zapisów, dotacji, grantów i innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych i prywatnych;

– prowadzenie grup wsparcia , wykładów i prelekcji dla rodzin osób niepełnosprawnych;

– organizowanie spotkań, szkoleń, sympozjów naukowych, konferencji w celu edukacyjnym oraz wymiany doświadczeniami;

– organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek turystycznych, krajoznawczych, obozów rekreacyjnych, imprez okazjonalnych i wczasów rodzinnych z udziałem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów;

– prowadzenie imprez charytatywnych , kulturalnych, muzycznych itp.;

– promowanie i rozpowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie, funkcjonowaniu osób z autyzmem ich problemach, trudnościach i potrzebach;

– działanie na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych;

– organizowanie , prowadzenie i finansowanie placówek i ośrodków o charakterze edukacyjno- opiekuńczo-rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych z autyzmem i z innymi zaburzeniami rozwoju , jak również przedszkola , szkoły przysposabiające do pracy , warsztaty terapeutyczne świetlice, punkty diagnostyczno-konsultacyjno- edukacyjne, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywizacji zajęciowej , mieszkania chronione, domy opieki, ośrodki dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych.